11 lutego 2019

Sprzedajesz koninę?

Prawdopodobnie miej­sca (skle­py, restau­ra­cje), wymie­nio­ne na naszej stro­nie: Gdzie kupić koni­nę? są nie do koń­ca aktu­al­ne. Niestety nie mamy moż­li­wo­ści ich wery­fi­ka­cji dopó­ki kon­kret­na […]
26 listopada 2018

Zakupy koniny podczas czempionatów i wystaw ogierów

W tym roku w 12 miej­scach w kra­ju zakwa­li­fi­ko­wa­no do hodow­li ponad 330 mło­dych ogie­rów zim­no­krwi­stych. Podczas wystaw moż­na było nabyć naj­lep­sze wyro­by z mię­sa koń­skie­go: szyn­kę, […]
29 grudnia 2017

Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

W tym roku Polski Związek Hodowców Koni rozliczył już część zadań dofinansowanych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego
8 grudnia 2017

Strategia dla branży mięsa końskiego na rok 2018

Informujemy, że Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mięsa Końskiego przy­ję­ła Strategię dla bran­ży mię­sa koń­skie­go na rok 2018.
6 lipca 2017

Pierwsze zadanie z FPMK zakończone

W dniach 5-7 maja br. na terenie Targów Poznańskich odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 
10 marca 2017

Skaryszewskie „Wstępy“

Tegoroczny Jarmark w Skaryszewie już za nami. Impreza odbyła się w dniach 6-7 marca i skupiła ponad 300 koni różnych ras i typów użytkowych.
7 września 2016

Czempionaty w Kętrzynie 2016

Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich i 2 Ogólnopolskie Czempionaty wsparte Funduszem Promocji Mięsa Końskiego