Fundusz Promocji Mięsa Końskiego został utworzony na mocy ustawy z 22 maja 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 97 poz. 799) o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Jego główne działania mają na celu dofinansowanie promocji mięsa końskiego przez takie zadania, jak: szeroka informacja oraz promocja koniny, badania naukowe i rynkowe, wystawy zwierząt, szkolenia producentów.

W celu prowadzenia Funduszu została powołana Komisja Zarządzająca składająca się z 9 członków: 4 reprezentantów hodowców koni, 4 reprezentantów przedsiębiorców oraz reprezentanta Izb Rolniczych. Członków mianuje Minister Rolnictwa.

Przychody Funduszu to 0,1% kwoty netto od każdego konia zakupionego przez przedsiębiorcę. Potwierdzenie uiszczenia opłaty następuje przez podpisanie odpowiedniego oświadczenia. Następnie przedsiębiorca co kwartał składa pisemną deklarację oraz przekazuje pieniądze do Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, którym zarządza Agencja Rynku Rolnego.

Na wysokość kwoty Funduszu składają się opłaty przedsiębiorców oraz odsetki bankowe. Prawidłowość odprowadzania składek do Funduszu jest kontrolowana przez organ podatkowy pierwszej instancji, który w razie zaległości wydaje decyzję o wysokości zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem ustawowych odsetek. Wypłata zaliczki na zadania następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Biuro Promocji Żywności ARR oraz Komisję Zarządzającą, pozostała część kwoty zostaje wypłacona po złożeniu : wniosku o płatność, sprawozdania z realizacji zadania oraz szczegółowego zestawienia wydatków wraz z wykazem umów, rachunków i faktur. Komisja ma za zadanie kontrolowanie wypłat na zadania związane z promocją.

fragment kwartalnika „Hodowca i jeździec”, wiosna 2013
Tekst: Marzena Woźbińska

W 2009 roku na mocy ustawy z dnia 22 maja Dz.U. 2009 Nr 97 poz. 799 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej powołał m.in. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego. Ustawa reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Do ustawy wydane zostało rozporządzenie, którego najbardziej aktualną wersję stanowi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 czerwca 2017 r. Poz. 1351 w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
Każdym Funduszem zarządza Komisja Zarządzająca, która zatwierdza lub koryguje wnioski dotyczące wypłat na poszczególne zadania promocyjne. W 2017 roku stworzona została Strategia promocji dla branży mięsa końskiego.
Wpłaty do Funduszu pochodzą z transakcji dokonywanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni i dotyczą odprowadzenia 0,1% wartości netto zakupu każdego konia żywego.

Przeważnie roczny budżet Funduszu
wynosi średnio
ok. 150 tyś zł.