Fundusz Promocji Mięsa Końskiego został utworzony na mocy ustawy z 22 maja 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 97 poz. 799) o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Jego główne działania mają na celu dofinansowanie promocji mięsa końskiego przez takie zadania, jak: szeroka informacja oraz promocja koniny, badania naukowe i rynkowe, wystawy zwierząt, szkolenia producentów.

 

W celu prowadzenia Funduszu została powołana Komisja Zarządzająca składająca się z 9 członków: 4 reprezentantów hodowców koni, 4 reprezentantów przedsiębiorców oraz reprezentanta Izb Rolniczych. Członków mianuje Minister Rolnictwa.

 

Przychody Funduszu to 0,1% kwoty netto od każdego konia zakupionego przez przedsiębiorcę. Potwierdzenie uiszczenia opłaty następuje przez podpisanie odpowiedniego oświadczenia. Następnie przedsiębiorca co kwartał składa pisemną deklarację oraz przekazuje pieniądze do Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, którym zarządza Agencja Rynku Rolnego.

 

Na wysokość kwoty Funduszu składają się opłaty przedsiębiorców oraz odsetki bankowe. Prawidłowość odprowadzania składek do Funduszu jest kontrolowana przez organ podatkowy pierwszej instancji, który w razie zaległości wydaje decyzję o wysokości zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem ustawowych odsetek. Wypłata zaliczki na zadania następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Biuro Promocji Żywności ARR oraz Komisję Zarządzającą, pozostała część kwoty zostaje wypłacona po złożeniu : wniosku o płatność, sprawozdania z realizacji zadania oraz szczegółowego zestawienia wydatków wraz z wykazem umów, rachunków i faktur. Komisja ma za zadanie kontrolowanie wypłat na zadania związane z promocją.

 

fragment kwartalnika „Hodowca i jeździec“, wiosna 2013
Tekst: Marzena Woźbińska