26 listopada 2018

Zakupy koniny podczas czempionatów i wystaw ogierów

W tym roku w 12 miej­scach w kra­ju zakwa­li­fi­ko­wa­no do hodow­li ponad 330 mło­dych ogie­rów zim­no­krwi­stych. Podczas wystaw moż­na było nabyć naj­lep­sze wyro­by z mię­sa koń­skie­go: szyn­kę, kieł­ba­sy, kaba­no­sy. W przy­szłym roku na naj­więk­sze wysta­wy rów­nież przy­ja­dą pro­du­cen­ci wędlin ze sto­iska­mi do zaku­pów. Zainteresowanie jest bar­dzo duże i przed ladą zawsze usta­wia się kolej­ka chęt­nych. Przetwory z koni­ny cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią ze wzglę­du na walo­ry […]