11 lutego 2019

Sprzedajesz koninę?

Prawdopodobnie miej­sca (skle­py, restau­ra­cje), wymie­nio­ne na naszej stro­nie: Gdzie kupić koni­nę? są nie do koń­ca aktu­al­ne. Niestety nie mamy moż­li­wo­ści ich wery­fi­ka­cji dopó­ki kon­kret­na […]
26 listopada 2018

Zakupy koniny podczas czempionatów i wystaw ogierów

W tym roku w 12 miej­scach w kra­ju zakwa­li­fi­ko­wa­no do hodow­li ponad 330 mło­dych ogie­rów zim­no­krwi­stych. Podczas wystaw moż­na było nabyć naj­lep­sze wyro­by z mię­sa koń­skie­go: szyn­kę, […]