26 listopada 2018

Zakupy koniny podczas czempionatów i wystaw ogierów

W tym roku w 12 miej­scach w kra­ju zakwa­li­fi­ko­wa­no do hodow­li ponad 330 mło­dych ogie­rów zim­no­krwi­stych. Podczas wystaw moż­na było nabyć naj­lep­sze wyro­by z mię­sa koń­skie­go: szyn­kę, kieł­ba­sy, kaba­no­sy. W przy­szłym roku na naj­więk­sze wysta­wy rów­nież przy­ja­dą pro­du­cen­ci wędlin ze sto­iska­mi do zaku­pów. Zainteresowanie jest bar­dzo duże i przed ladą zawsze usta­wia się kolej­ka chęt­nych. Przetwory z koni­ny cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią ze wzglę­du na walo­ry […]
29 grudnia 2017

Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

W tym roku Polski Związek Hodowców Koni rozliczył już część zadań dofinansowanych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego
8 grudnia 2017

Strategia dla branży mięsa końskiego na rok 2018

Informujemy, że Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mięsa Końskiego przy­ję­ła Strategię dla bran­ży mię­sa koń­skie­go na rok 2018.
6 lipca 2017

Pierwsze zadanie z FPMK zakończone

W dniach 5-7 maja br. na terenie Targów Poznańskich odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 
10 marca 2017

Skaryszewskie „Wstępy“

Tegoroczny Jarmark w Skaryszewie już za nami. Impreza odbyła się w dniach 6-7 marca i skupiła ponad 300 koni różnych ras i typów użytkowych.
7 września 2016

Czempionaty w Kętrzynie 2016

Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich i 2 Ogólnopolskie Czempionaty wsparte Funduszem Promocji Mięsa Końskiego