Przepisy, któ­re zosta­ły poni­żej przed­sta­wio­ne, opar­te zosta­ły o tra­dy­cje rodzi­mej kuch­ni pol­skiej, doświad­cze­nia naro­do­wych kuch­ni kra­jów, w któ­rych koni­na sta­no­wi­ła poważ­ną pozy­cję w „surow­co­wym budże­cie biał­ka“, a tak­że o doko­na­nia wła­sne auto­rów. Ze wzglę­du na mono­gra­ficz­ny cha­rak­ter wyda­nia, pomi­nię­to czyn­no­ści zna­ne na co dzień gospo­dy­niom domo­wym.

Przepisy usze­re­go­wa­no wg. spo­so­bów przy­rzą­dza­nia mię­sa. W tek­stach poprze­dza­ją­cych poszcze­gól­ne kate­go­rie (link z pane­lu po pra­wej stro­nie), zwró­co­no uwa­gę na spo­so­by przy­go­to­wa­nia surow­ców i poszcze­gól­ne czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne przy obrób­ce ter­micz­nej oraz poda­no ter­mi­no­lo­gię spe­cja­li­stycz­ną. Wstępy zatem do każ­dej kate­go­rii sta­no­wią rodzaj „kuli­nar­ne­go abc“. Osoby, będą­ce mistrza­mi sztu­ki gastro­no­micz­nej mogą je, po pro­stu pomi­nąć.